Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)20 Sierpnia 2007

  właściwość organów w zakresie czynności, dla których przewidziane są terminy, oraz termin udzielanego odroczenia. Art. 49. § 1. W razie wydania decyzji na podstawie art. 67a § 1 pkt (...)

 • Prawo bankowe14 Czerwca 2004

  której mowa w Art. 6a ust. 1, nie można wyłączyć ani ograniczyć.Art. 6c. 1. Powierzenie przez bank wykonywania stale lub okresowo czynności, o których mowa w Art. 6a ust. 1, (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej9 Sierpnia 2007

  ;Na sposób prowadzenia czynności, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1 i 3, przysługuje zażalenie do właściwego miejscowo prokuratora rejonowego. 2. Z czynności wymienionych w (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II7 Sierpnia 2007

  . Art. 140. § 1. W razie korzystania przez skazanego z nagród wymienionych w art. 138 § 1 pkt 7 lub 8 albo z zezwolenia, o którym mowa w art. 141a lub w art. 165 § 2, ma on obowiązek bezzwłocznego

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)20 Sierpnia 2007

  . Art. 288a. (skreślony) Art. 289.  § 1. Kontrolowanego, osobę go reprezentującą lub osobę wskazaną w trybie art. 281a albo w trybie art. 284 § 1 zdanie drugie (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III7 Sierpnia 2007

  dopuszczonych do sprzedaży w areszcie śledczym, na okres do 1 miesiąca. Art. 222a. § 1. Decyzja o ukaraniu karą dyscyplinarną powinna zawierać określenie przekroczenia popełnionego (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)20 Sierpnia 2007

  Art. 200a. § 1. Organ odwoławczy przeprowadzi w toku postępowania rozprawę:  1) z urzędu - jeżeli zachodzi potrzeba wyjaśnienia istotnych okoliczności stanu faktycznego

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych27 Listopada 2008

  odpowiedzialnością ubiegającej się o zezwolenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 1 a, nie może wynosić mniej niż równowartość:  11 mln euro - (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22.1-23)17 Października 2008

  amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż: 1) (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)22 Października 2008

  w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.  1a.  Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 1 i 7 nie może przekroczyć 10 (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)22 Października 2008

  tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.4a. (skreślony)4b. (skreślony)4c. Spółka (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej16 Października 2008

  , o których mowa w art. 52 ust. 1. 2. W ogłoszeniu organ koncesyjny określa również:   1) minimalną opłatę, za którą może być udzielona koncesja (...)

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym14 Października 2008

  którym mowa w ust. 1, zamieszcza się wzmiankę o jego nieprawomocności. 2a. Wpisy, o których mowa w art. 24 ust. 3 i 4, art. 41 pkt 1, 2 i 3 oraz w art. 56, następują po uprawomocnieniu (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I7 Sierpnia 2007

  , instytucji lub organizacji sąd może dokonać na posiedzeniu z udziałem ich przedstawicieli.§ 2. (uchylony). Art. 57a. § 1. Rozpoczęcie odbywania kary orzeczonej na podstawie art. 35 § 1 (...)

 • Karta Nauczyciela24 Września 2008

  . 1 ust. 1 1a,   b) jest nauczycielem zatrudnionym w przedszkolu, szkole, placówce lub innej jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1,  (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23a-30e)22 Października 2008

  ust. 1 pkt 2 lub art. 23f ust. 1, lub art. 23i ust. 1, stosuje się przepisy, o których mowa w art. 11, 22 23, dla umów najmu i dzierżawy.Rozdział VSzczególne zasady (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 1 - 14)22 Października 2008

  z art. 7a ust. 1, w wysokości co najmniej 3 %. 2a.  Warunek określony w ust. 2 pkt 1 lit. d) uważa się za spełniony również wtedy, gdy spółka (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 - 16m)22 Października 2008

  przedsiębiorców telekomunikacyjnych kosztem uzyskania przychodów są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także:  1) kwota dopłaty, o której mowa w art. 95 ust. (...)

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych13 Lipca 2007

  miejsc do siedzenia:  a)  mniejszej niż 30 miejsc - 1 545,33 zł,  b)  równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 953,72 zł.2. Przy określaniu stawek, o których mowa w ust. (...)

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII19 Grudnia 2008

  nie stanowiła ona własności sprawcy. Art. 294. § 1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 278 § 1 lub 2, art. 284 § 1 lub 2, art. 285 § 1, art. (...)

 • Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego15 Grudnia 2017

  . a, ust. 7, art. 106b ust. 1 pkt 1, art. 106i ust. 3 pkt 1 w związku z art. 19a ust. 1 i 2 ustawy o VAT  Obowiązek podatkowy z tytułu wykonania przez partnera prywatnego (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR13 Kwietnia 2018

  posługiwanie się nią (art. 270a § 1 i 2 K.k.), wystawienie faktury poświadczającej nieprawdę (art. 271a § 1 i 2 K.k.), popełnienie tych czynów przy wartości (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)22 Października 2008

  we wspólnocie domowej, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Art. 4. (skreślony)Art. 4a. Przepisy art. 3 ust. 1 ,1 (...)

 • Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych11 Października 2004

  podatkowych.2. Wartość lokalu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi iloczyn powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV19 Grudnia 2008

  komunikacyjnych; świadczenie to nie może przekroczyć 60 000 złotych.Art. 49a. § 1. Organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, o których mowa w art. 47, 49 i 57a § (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.