Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawienie zakazu wjazdu do lokalu przedsiębiorcy w spółdzielni - opinia prawna

  do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym. Ochronę własności reguluje dział V Kodeksu cywilnego, a przedmiotem Pana zainteresowania jest w szczególności art. 222 par. 2 Kodeksu (...)

 • Definicja wykrycia błędu

  Jak należy rozumieć określenie "wykrycie błędu", występujące w Art. 88 par.2 Kodeksu cywilnego? Proszę o podanie przykładów. Pojęcie uzyte w art. 88 par. 2 kodeksu (...)

 • Sejm zdecyduje o granicach wolności prasy

  bezprawnym, i kwalifikacji tej nie może zmienić dobra wiara autora(....)bowiem to wyłącza jedynie jego winę , która nie jest istotna  dla zastosowania art.24 par 1 Kodeksu cywilnego."Projekt

 • Porada prawna na temat art.9 par.1 kodeksu cywilnego

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art.9 par.1 kodeksu cywilnego, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Forma odwołania pełnomocnictwa

  Czy odwołanie pełnomocnictwa notarialnego wymaga zachowania formy aktu notarialnego? Zgodnie z art.101 par. 1 kodeksu cywilnego:Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, (...)

 • Firma windykacyjna a postępowanie spadkowe

  się tak dlatego, że zgodnie z art. 922 kodeksu cywilnego w skład spadku wchodzą prawa i obowiązki zmarłego. Jeżeli więc zmarły był stroną umów kredytowych, to długi te przechodzą (...)

 • Pożyczka bez umowy pisemnej

  mogę się domagać zwrotu pożyczki nawet niepotwierdzonej pismem? Czy mogę ewentualnie wystąpić do sądu o zwrot pożyczki od pożyczkobiorcy, niepotwierdzonej pismem? Zgodnie z art. 720 par.2 (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  ; 1, art. 41, art. 43 § 2, art. 51, art. 57, art. 58 § 1 i 2a, art. 60 § 1 i 2, art. 62, art. 63, art. 66 § 1, art. 67, art. (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  przepisy art. 2, 4, 5, 7-9, 13, 14, art. 15 § 2 i 3, art. 16, art. 18 § 2, art. 20 i 23 Kodeksu postępowania karnego. Zasady ogólne Dział I Sąd Dział II Art. (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  oskarżonego. § 3. Określonego w § 1 zakazu orzekania na niekorzyść oskarżonego nie stosuje się w wypadkach określonych w art. 60 § 3 4 Kodeksu karnego lub w art. 36 § (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  . 287 § 1 w zw. z art. 294, art. 296 § 3 oraz art. 299 Kodeksu karnego,3) o występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu okręgowego. § 2. Sąd (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  prawomocnie orzeczonego środka karnego w postaci nawiązki określonej w art. 47 i 57a § 2 Kodeksu karnego lub świadczenia pieniężnego określonego w art. 49 Kodeksu karnego otrzymały (...)

 • Co mogę zrobić w sytuacji kiedy ktoś mnie oczernia na blogu?

  cywilnego. Przepisem, na który mogłaby się Pani powołać się na gruncie Kodeksu karnego, jest art. 212 k.k., który mówi o przestępstwie pomówienia (zniesławienia): Art. (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  zabezpieczenia. Art. 29b. § 1. Pozew przeciwko Skarbowi Państwa o obalenie domniemania ustanowionego w art. 45 § 4 Kodeksu karnego lub w art. 33 § 4 Kodeksu karnego skarbowego (...)

 • Przedawnienie roszczenia przedsiębiorcy o ustanowienie służebności przesyłu

  . Służebność przesyłu – co to jest? Dnia 3 sierpnia 2008 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu cywilnego, wprowadzająca do przepisów kodeksu cywilnego instytucję (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  , kierując się wskazaniami zawartymi w art. 53 Kodeksu karnego. § 2. Do wykonywania pracy, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 53-58 i art. (...)

 • Przyczyna wypowiedzenia - opinia prawna

  tej czynności, zgodnie z art. 265 par. 1 Kodeksu Pracy - sąd pracy na Jej wniosek postanowi o przywróceniu tego terminu. Ponadto należy wskazać na fakt, że zgłoszenie przez pracownika (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  . 159-162, art. 164-168, art. 170-172, art. 180 art. 181. Art. 39. 1. Sąd może w ramach zabezpieczenia zawiesić prowadzone przeciwko dłużnikowi egzekucje, zmienić (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  zabezpieczenia. 3. Od kwot należności nieuiszczonych w terminie pobiera się odsetki. 4.  W przypadku powstania długu celnego na podstawie art. 202-205 oraz art. 210 i art. 211 Wspólnotowego (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  podstawie art. 417 lub 419 Kodeksu cywilnego;  2) prawomocnej ugody sądowej zawartej w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 417 lub 419 Kodeksu cywilnego; (...)

 • I - Kodeks postępowania karnego - Przepisy wstępne. Sąd. Strony

  ,  2) o występki określone w rozdziałach XVI XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151-154, art. 156 § 3, art. (...)

 • Przedawnienie karalności czynu a zadośćuczynienie

  go art. 67 par.1. Co więcej jeżeli w terminie zawitym 30 dni od daty pozostawienia powództwa cywilnego bez rozpoznania powód cywilny wniesie o przekazanie go właściwemu sądowi, (...)

 • VII - Kodeks postępowania karnego - Koszty. Postępowanie przed sądami wojskowymi

  ; 1, art. 339, 341 § 1, art. 343 § 2, art. 345, 352 358 § 2 Kodeksu karnego może nastąpić wyjątkowo również wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  poprzedniego posiadacza. Art. 177. (skreślony). Art. 178. (uchylony). Rozdział III  Inne wypadki nabycia i utraty własności Art. 179. § 1. (skreślony) Art. 180. Właściciel (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 (...)

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. Przepisów art. 1052 zdanie drugie i art. 1053 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się. 2. Sąd rejestrowy (...)

Zobacz więcej

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.