Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Co mogę zrobić w sytuacji kiedy ktoś mnie oczernia na blogu?

  przypadku art. 216 k.k., dotyczącym znieważenia:   Art. 216. § 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga (...)

 • Akt oskarżenia

  . 297 § 1 pkt 3 kpk). W postępowaniu przygotowawczym podejrzanemu przysługują prawa strony (art. 299 § 1 kpk). Stosownie do art. 300 kpk podejrzanemu przysługuje szereg uprawnień (...)

 • Prawomocność postanowienia w k.p.k.

  oraz zmianie lub uchyleniu tego środka. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, a jeżeli ustawa nakazuje doręczenie postanowienia - od daty doręczenia (art. 460 (...)

 • Porada prawna na temat art.335 1k.p.k

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art.335 1k.p.k, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Rozpatrywanie kasacji i inne zmiany w procedurze karnej

  rozpoznawał kasację?  Art. 535 K.p.k. w nowym brzmieniu stanowi nowe, całościowe uregulowanie sposobu rozpoznawania kasacji, w tym kasacji oczywiście bezzasadnej. Według zmienionych (...)

 • Ilość stawek dziennych ma znaczenie

  – 200 zł. W żadnej zatem mierze nie można przyjąć, aby orzekanie  to odpowiadało wymogom art. 387 k.p.k. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2011 roku, sygn. akt II KK 114/11, (...)

 • Wniosek o skazanie bez rozprawy

  przeprowadzania postępowania dowodowego. W odróżnieniu od wniosku z art. 335 kpk (tzw. dobrowolne poddanie się karze), ten z art. 387 składa się na etapie postępowania sądowego. (...)

 • Wniosek dowodowy

  - zasadniczo winny one mieć miejsce do zamknięcia śledztwa a wiec w terminach wskazanych w art. 310 k.p.k., zgodnie z którym: § 1. Śledztwo powinno być ukończone w ciągu 3 miesięcy. § (...)

 • Wznowienie postępowania - prawomocny mandat

  przepisów kodeksu stosuje się odpowiednio przepisy art. 540-542, 544 § 2 i 3 oraz art. 545-548 Kodeksu postępowania karnego.Stosownie do art. 544 kpk, w kwestii wznowienia (...)

 • Sąd nie zawsze zwraca całość wynagrodzenia adwokata

  poniesionych w związku z ustanowieniem jednego obrońcy, wchodzących w skład kosztów procesu, które Skarb Państwa ponosi - na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. (...)

 • Branie udziału w czynnościach śledztwa

  nie będzie można przesłuchać na rozprawie, strona lub prokurator albo inny organ prowadzący postępowanie mogą zwrócić się do sądu z żądaniem przesłuchania go przez sąd; - art. 317 kpk (...)

 • Odszkodowanie w procesie karnym

  do rozpoczęcia przewodu sądowego (przewód sądowy rozpoczyna się od odczytania przez oskarżyciela aktu oskarżenia zgodnie z art. 385 k.p.k.). Jeżeli po przeprowadzeniu procesu dojdzie (...)

 • Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

  cywilnym (art. 415 K.p.k.). Możliwe jest też dochodzenie w postępowaniu karnym roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie (art. (...)

 • Wyrok skazujący wraz z uzasadnieniem na piśmie

  do tych tylko części wyroku, których wniosek dotyczy. Wyrok z uzasadnieniem doręcza się stronie i podmiotowi, o którym mowa w art. 416 kpk, które złożyły wniosek. prawo karne, wyrok skazujący, (...)

 • Czy należy rozpoznać zażalenie na tymczasowe aresztowanie jeżeli zostało ono następnie znów przedłużone?

  oczywistej kolizji z treścią art. 463 § 2 k.p.k. oraz art. 252 § 3 k.p.k., po pierwsze dlatego, że zażalenie w przedmiocie tymczasowego aresztowania powinno być przekazane do (...)

 • Małoletni pokrzywdzony w postępowaniu karnym

  sądowym, status strony przysługuje jej, jeżeli pokrzywdzony zdecyduje się być oskarżycielem posiłkowym. Zgodnie z art. 88 kpk, do pełnomocnika w procesie karnym stosuje się odpowiednio art. (...)

 • Spółka jawna jako pokrzywdzony

  , by uwzględnić również inne jego dziedziny, a nie tylko prawo karne. SN zauważył, że również Kodeks cywilny posługuje się w art. 1 pojęciami osoby fizycznej i osoby prawnej. W art. (...)

 • Zażalenie a wszczęcie śledztwa

  Art. 306 § 3 i art. 307 § 1 kpk operują różnymi ramami czasowymi do wydania postanowienia o wszczęciu śledztwa.Czy przekroczenie terminu określonego w art. 307. § 1 kpk (...)

 • Dobrowolne poddanie się karze

  rozprawie, na której będą przeprowadzane dowody. W przypadkach prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości wydaje się, że zdecydowana większość wniosków z art. 335 kpk (dobrowolne (...)

 • Apelacja w prawie karnym

  ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeśli natomiast sąd uzna zarzuty apelacji za bezzasadne – utrzyma wyrok w mocy. Od wyroku sądu odwoławczego kasacja służy jedynie w sytuacjach określonych w art. (...)

 • Utajnienie adresu świadka w postępowaniu karnym

  zamieszkania do protokołu przesłuchania? Czy w zastępstwie można podać np. adres swojego miejsca pracy? Taką możliwość przewiduje art. 191 § 3 kpk, który stanowi, iż jeżeli (...)

 • Obalenie domniemania niewinnośći po nałożeniu mandatu karnego przez policję

  związku z powyższym należy powoływać się na literalne brzmienie art. 32 par. 1 i 2 k.p.w. oraz art. 5 k.p.k, które stanowią, że domniemanie winy obala jedynie prawomocny wyrok (...)

 • Skarga na sędziego do prezesa sądu i wyłączenie

  sędzi na podstawie art. 41 k.p.k. Czy do czasu rozpatrzenia tego wniosku mogę złożyć wniosek o to bym przed tą sędzią nie był przesłuchiwany? Zgodnie z art. 41 kpk sędzia (...)

 • Ochrona małoletniego świadka nie jest bezwzględna

  służyć sposób przesłuchania oraz ograniczenie grona osób, które mogą wziąć udział w tej czynności (art. 185a § 2 k.p.k.). SN podkreślił jednak, że prawo określone (...)

 • Czy osadzenie w zakładzie karnym można uznać za zmianę miejsca zamieszkania?

  też zdarzenie losowe nie mogą wywoływać dla strony negatywnych skutków. SN zauważył też, że przepisy o brzmieniu zbliżonym do obecnego art.139 § 1 k.p.k. funkcjonowały w procesie

 • Jaki jest termin na powiadomienie strony o prowadzonym postępowaniu zażaleniowym?

  sprawę prokuratorowi nadrzędnemu. (art. 463 § 1 w zw. z art. 465 § 1 Kodeksu postępowania karnego). Prokurator nadrzędny rozpatruje zażalenie i  ma dwie możliwości. Zgodnie z art. (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane