Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Samowola budowlana a milczenie organu

  . 30 ust. 1 pkt. 1 prawa budowlanego zamiar wznoszenia zabudowań, o których w art. 29 ust. 2 tejże ustawy podlega zgłoszeniu. Ustęp drugi tego artykułu stanowi, że w zgłoszeniu (...)

 • Czy dłuższy wyjazd zagraniczny zwalnia z obowiązku rozliczenia podatkowego w Polsce?

  interesów życiowych" podatnika jest podobna do przyjętej dotąd wykładni miejsca zamieszkania na gruncie art. 25 i nast.   Kodeksu cywilnego. Mianowicie w doktrynie cywilistycznej uznano, (...)

 • Wydzielenie działki na drogę publiczną

  Administracyjnego w Poznaniu wskazał, że: Przepisy art. 93 ust. 1, art. 97 ust. 1 i art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, (…), stanowiły, (...)

 • Porada prawna na temat art.24 ust.3 o pdof

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art.24 ust.3 o pdof, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Szambo na sąsiedniej działce przeszkadza

  właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Przepis ten reguluje tzw. roszczenie negatoryjne, czyli roszczenie o zaprzestanie naruszeń (...)

 • Tytuł prawny do zajmowanej kwatery wojskowej

  wykwaterowania z zajmowanego lokalu . Jeśli chodzi o przymusowe wykwaterowanie z mieszkania wojskowego to do osób znajdujących się w takim położeniu jak Pani stosuje się art. 41 ust. (...)

 • Obowiązek podatkowy wobec osoby współpracującej

  on własnością podatnika (stanowi majątek odrębny żony) zastosowanie będzie miał art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidujący możliwość zaliczenia (...)

 • Jak rozliczyć ulgę odsetkową?

  trwania inwestycji, określony w art. 26b ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., a począwszy od dnia 1 stycznia 2004 r. spełnili wszystkie warunki (...)

 • Wysyłanie reklam pocztą i przez e-mail

  nieuczciwej konkurencji, zawartą w art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jest nim działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes (...)

 • Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych

  . 89 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych , zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przepis art. 89 w/w ustawy (...)

 • Eksmisja a uprawnienie do lokalu socjalnego

  Czy sąd przy orzekaniu o eksmisji zawsze przyznaje prawo do lokalu socjalnego, czy mogą uzyskać taki lokal osoby, które zawładnęły samowolnie lokalem? Art. 14 ust 1 ustawy o ochronie (...)

 • Odwołąnie wicedyrektora szkoły

  metodycznego lub nauczyciela-konsultanta,  opiekuna stażu. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może (...)

 • Decyzje organu w przypadku samowolnej zmiany sposobu użytkowania budynku

  budowlanego lub jego części, pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust. 3-5, właściwy organ, w drodze decyzji, nakazuje przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania (...)

 • Sprzedaż nieruchomości z pominięciem najemcy

  terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;  jest (...)

 • Częściowe dofinansowanie z Urzędu Pracy

  przychodów. Również VAT od tej zwróconej części nie będzie podlegał odliczeniu (zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).Warto też przeczytać: Jak opodatkowana (...)

 • Podatek od zasiedzenia

  podatku określonego w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu w związku z remontem

  mnie odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu zamiennego, zgodnie z art. 11 ust 9 ustawy o ochronie praw lokatorów? Czy żądanie odszkodowania od gminy w przypadku niedostarczenia lokalu (...)

 • Ujęcie lokalu w ewidencji środków trwałych

  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jednak zgodnie z art. 22a ust. 2 pkt 1 tej ustawy, amortyzacji podlegają również - niezależnie od przewidywanego okresu używania (...)

 • Rozliczenie delegacji zagranicznej właściciela

  poniesione w celu osiągnięcia przychodu, z wyjątkiem tych które wymienione zostały w art. 23 tejże ustawy. Prawodawca w art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy wskazał, iż do kosztów uzyskania (...)

 • Wartość odtworzeniowa lokalu

  regulowany, nie może przekraczać w stosunku rocznym 3% wartości odtworzeniowej lokalu znajduje się w art. 28 ust. 2 Ustawowym o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o (...)

 • Czy będzie można przekazywać świadczenia emerytalne żołnierzy zawodowych również na rachunki SKOK?

  podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o (...)

 • Opłata skarbowa - zwolnienie

  opłatę skarbową? Zgodnie z przepisem art. 63 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku organ, który wydał decyzję, o której mowa w (...)

 • Zgoda wspólnoty a sprzedaż alkoholu w restauracji

  Urzędzie, który twierdzi, że taka zgoda musi być? Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych (...)

 • Podatek od sprzedaży nieruchomości

  ? Zgodnie z przepisami (art. 21 ust. 1 pkt 32)  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r., nr 80, poz. 350 ze zm.) prawo do skorzystania (...)

 • Podatek od stypendium

  nauki nastąpiła w styczniu 2006 r. Czy od tej kwoty syn będzie musiał zapłacić podatek dochodowy i w jakiej wysokości? Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od (...)

 • Rozliczanie podatku VAT od usług medialnych

  przepisami ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu (zgodnie z art. 19 ust. (...)

< >

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.