Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks karny skarbowy

  określonych w art. 38 § 1 i 2 oraz w razie skazania sprawcy za przestępstwo skarbowe określone w art. 54 § 1, art. 55 § 1, art. 56 (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  czym należy ją pouczyć. Pouczenie to odnotowuje się w protokole, o którym mowa w art. 54 § 6, lub w notatce wskazanej w art. 54 § 7. Czynności procesowe (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  przez nich z przyjętych zobowiązań. Art. 33f. Strona może dowolnie wybrać formę lub formy zabezpieczenia, o których mowa w art. 33d. Art. 33g. W sprawie przyjęcia (...)

 • Porada prawna na temat art. 54 w zwiazku z art. 56 2kpow

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art. 54 w zwiazku z art. 56 2kpow, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks postępowania karnego

  , art. 189a § 2, art. 210 § 2, art. 211a, art. 252 § 3, art. 258 § 1-3, art. 265 § 1 i 2, art. 269, art. 278 § 1 i 2 w zw. z art. (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  wynikającymi z tego ich obowiązkami i uprawnieniami w zakresie poruszania się w zakładzie i poza jego obrębem. Art. 71. Minister Sprawiedliwości może, w drodze rozporządzenia, (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni zależnej, w szczególności na podstawie umów określonych w art. 7,  5) spółka powiązana (...)

 • Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

  zapisu na papiery wartościowe z przewidzianymi w art. 51.Dodany art. 55a wprowadza definicję państwa macierzystego w rozumieniu przepisów rozdziału 3 ustawy.Zmiany art (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  zdrowotnej informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub jego wysokość w myśl art. 7 pkt 2, art. 8, art. 9 ust. 2, art. 11 ust. 2 pkt (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  wyrobów tytoniowych przewożonych w wagonach restauracyjnych kolejowych środków transportu. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Na zasadzie wzajemności i pod warunkiem (...)

 • Kodeks pracy

  w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.  § 2.  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR

  danych otrzymanych od banków i SKOK-ów (art. 119zu § 1 pkt 1 O.p.) oraz udostępnionych z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (...)

 • Kodeks karny

  17 lat.§ 2.  Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  innego uczestnika systemu w związku z jego uczestniczeniem w systemie lub na rzecz tych banków nie wchodzi do masy upadłości, z zastrzeżeniem przepisów (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  ;Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania i pośrednictwa w realizowaniu przekazów pieniężnych w obrocie zagranicznym stosuje odpowiednio (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  wziąć udział. Art. 21. W postępowaniu przed sądem prokurator jest stroną; w szczególności może składać wnioski, a w wypadkach wskazanych w ustawie wnosić zażalenia (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  podróży powietrznej lub morskiej w związku z katastrofą statku lub okrętu albo w związku z innym szczególnym zdarzeniem, ten może być uznany za zmarłego po upływie (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  . 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280, może odpowiadać na (...)

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  art. 41 pkt 4 i 5 dokonuje się z urzędu.4. Wpisów w dziale 6 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1 i 2, dokonuje (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium. Art. 632. W sprawach wymienionych w artykule poprzedzającym do inspektorów pracy stosuje się odpowiednio (...)

 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

  ;(skreślony)Art. 53. (skreślony)Art. 54. (skreślony)Art. 55. (skreślony)Art. 56. (skreślony)Art. 57. (skreślony)Art. 58. 1. Minister (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  wyłączeniu w przypadkach określonych w art. 24 § 1. O wyłączeniu tego członka w przypadkach określonych w art. 24 § 3 postanawia przewodniczący organu kolegialnego (...)

 • Kodeks cywilny

  przepisy.  Art. 38. Osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie. Art. 39. § 1. Kto jako organ osoby prawnej zawarł (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 1 - 77 [2])

  wykorzystania.  Art. 33 [4].  Wolno korzystać z utworów w związku z prezentacją lub naprawą sprzętu.  Art. 33 [5].  Wolno korzystać z utworu (...)

 • I - Kodeks postępowania karnego - Przepisy wstępne. Sąd. Strony

  określonego w art. 54 lub art. 55 § 3 - zażalenie nie przysługuje. § 4. Oskarżyciel posiłkowy, który nie bierze udziału w postępowaniu z przyczyn (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22.1-23)

  korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane