Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Łatwiej wyciąć drzewa i krzewy

  jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty (zmiana art. 89 ustawy o ochronie przyrody). Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów  Nowelizacja (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  , o którym mowa w art. 283. § 2O każdym przypadku niezakończenia kontroli w terminie wskazanym w upoważnieniu, o którym mowa w art. 283, kontrolujący obowiązany (...)

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  tego względy słuszności. Art. 418. (utracił moc). Art. 419. (uchylony). Art. 420. (uchylony). Art. 420 [1]. (uchylony). Art. 420 [2]. (uchylony). Art. 421. Przepisów (...)

 • Porada prawna na temat art 83 paragraf 2 ustawy o ochronie przyrody

  Nie szukaj dłużej informacji na temat art 83 paragraf 2 ustawy o ochronie przyrody, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 1 - 92)

  administracyjnego. Art. 9. W sprawach, o których mowa w przepisach działu III, z wyłączeniem art. 97 ust. 3 pkt 1, art. 122 art. 126, wykonanie decyzji następuje (...)

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

  których mowa w art. 58 ustawy wymienionej w art. 18.3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, obejmuje:1) informację o kwocie przysługującego świadczenia (...)

 • Usuwanie drzew

  art. 27 ust. 2), który to zapis ma wg wnioskodawcy może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania o usunięcie drzew. Zgodnie z art. 83 ust 1 Ustawy o ochronie (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)

  przypadku utraty zdolności do czynności prawnych oraz skazania za przestępstwa, o których mowa w art. 187 ust. 1 pkt 2.  4. (skreślony)Art. 189. Zarządzanie (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  określonych w art. 83 § 1 i 2 oraz art. 84 § 3.§ 2. O zarządzeniu badań psychiatrycznych zawiadamia się organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje. Art. (...)

 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

  przepisom tej ustawy, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Art. 118. Przepisy niniejszej ustawy o zakresie obciążenia hipoteką oraz o ochronie hipoteki (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 78 - 129)

  , o których mowa w art. 115-119 - na obszarze właściwości danego sądu okręgowego. Rozdział 15Przepisy przejściowe i końcowe Art. 124. 1. Przepisy ustawy stosuje się (...)

 • Zasady obrotu skamielinami i innymi minerałami - opinia prawna

  2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 r. Nr 92, poz. 880), dalej u.o.p. Zgodnie z art. 2 tej ustawy ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym (...)

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  przedsiębiorców danych zawartych w informacji, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 (...)

 • VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

  stanowi, wniosek państwa obcego o zastosowanie tymczasowego aresztowania osoby ściganej zastępuje wniosek o wydanie.§ 2. W wypadku, o którym mowa w § 1, prokurator (...)

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

  niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy; 5)  od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 - 1 324,57 zł; 6) od przyczepy lub (...)

 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

  przepisy o interwencji ubocznej, z wyjątkiem art. 78, art. 79 zdanie drugie art. 83 Kodeksu postępowania cywilnego. Gmina nie musi wykazywać interesu prawnego, a jej przystąpienie (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  żądania. 2. W postępowaniu w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14, nie stosuje się art. 13 ust. 9 10, art. 13b, art. 27 ust. 1 pkt (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  . Art. 43[2]. § 1. Przedsiębiorca działa pod firmą. § 2. Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Art. 43[3]. § 1. (...)

 • Kodeks cywilny

  niej kuratora. § 2. Kurator powinien postarać się niezwłocznie o powołanie organów osoby prawnej, a w razie potrzeby o jej likwidację.  Art. 43. Przepisy o ochronie (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  ] i 2[2].  7. W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu osobom, o których mowa w ust. 3, przysługują roszczenia o (...)

 • Kierujący pojazdami

  prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy. 2. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 10 ust. 3, art. 18 ust. 3, art. 58 ust. 2, art. (...)

 • Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych

  . 1 pkt 1 lub pkt 2;  2) konsumenta - określone w art. 2 ust. 1 pkt 2;  3) zobowiązania - określone w art. 2 ust. 1 pkt 3.4. Jeżeli przekazane informacje (...)

 • Kodeks wykroczeń

  kontrolowanej pracy na cele społeczne; 3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. Art. 21. § 1. Obowiązek określony w art. 20 § 2 pkt 2 (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  przepisy art. 2, 4, 5, 7-9, 13, 14, art. 15 § 2 i 3, art. 16, art. 18 § 2, art. 20 i 23 Kodeksu postępowania karnego. Zasady ogólne Dział I Sąd Dział (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  duchownym zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Przepisy art. 1 § 3 oraz art. 2 i art. 8 § 2 i 3 stosuje się (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane