Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Prawo bankowe

  nienależytego wykonania umowy, o której mowa w Art. 6a ust. 1, nie można wyłączyć ani ograniczyć.2. Odpowiedzialności banku za szkody wyrządzone klientom wskutek niewykonania lub nienależytego (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  wraz z odpisem postanowienia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców albo decyzją o wpisie do ewidencji. 2. Ilekroć przepis szczególny nakazuje przedsiębiorcy (...)

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  art. 47a ust. 2 składa się do akt rejestrowych.3. Jeżeli podmiot wpisywany do Rejestru działa na podstawie umowy lub statutu, do wniosku o jego wpisanie dołącza się umowę (...)

 • Porada prawna na temat aneks do umowy o zmianie miejsca siedziby firmy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat aneks do umowy o zmianie miejsca siedziby firmy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

  . U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.(840) )- pomniejszonych o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b).2. Za stypendia, o (...)

 • Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

  Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia (...)

 • Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych

  ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.2. W przypadku określonym w ust. 1 przedsiębiorca będący wierzycielem może przekazać (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  możliwe jest wykonywanie pracy na podstawie różnych umów (m.in. umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło). Rodzaj umowy wiąże się z charakterem pracy oraz (...)

 • Kierujący pojazdami

  orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem wydanych (...)

 • Skład podatkowy - jak go otworzyć?

  podatkowy. Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączone do tego wniosku dokumenty stanowią zgłoszenie do urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w ustawie o Krajowej (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  postępowaniu. Art. 65a. 1. W skład masy upadłości upadłego będącego stroną umowy o subpartycypację, o której mowa w art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o (...)

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  umowy. Art. 761[1]. § 1. Agent może żądać prowizji od umowy zawartej po rozwiązaniu umowy agencyjnej, jeżeli - przy spełnieniu przesłanek z art. 761 - propozycję zawarcia umowy (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  , które miały wspólnie z członkiem zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  Ministra Finansów komunikat o dokonaniu wpisu do wykazu, a także o zmianie wpisu lub skreśleniu osoby z wykazu.Art. 53. Minister właściwy do spraw finansów publicznych (...)

 • Kodeks cywilny

  jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania (...)

 • Pełnomocnik przedsiębiorcy

  szczególne – PPS-1 Pełnomocnictwo do doręczeń – PPD-1 Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego – OPS-1 Zawiadomienie (...)

 • Kodeks pracy

  po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.Art. (...)

 • Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

  zobowiązań darczyńcy,  e)  umowy dożywocia,  f) umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat (...)

 • Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

  , która tę zasadę kon­kretyzuje. Zmiany dotyczące urzędowych interpretacji prawa Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o (...)

 • Jak przenieść numer przy zmianie operatora?

  , siedziby lub miejsca wykonywania działalności? Abonent stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania (...)

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

  samodzielnej egzystencji albo   o całkowitej niezdolności do pracy, stosownie do art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 1 - 14)

  to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. Art. 4b.  (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  . Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do (...)

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  ) ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.Art. 34. Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie (...)

 • Prawo działalności gospodarczej a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - najważniejsze zmiany

  wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji wniosku zawierającego żądanie wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane