Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

  tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.4a. (skreślony)4b. (skreślony)4c. Spółka przejmująca (...)

 • Nadpłata wynikająca z formularza PIT-40A/11A

  na druku PIT-40A (a więc również wysokość nadpłaty będzie inna). Jeśli po rozliczeniu okaże się, że suma zaliczek przekroczy wysokość podatek za rok podatkowy, nadpłata wynikająca z tego zeznania

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  § 5, art. 67a § 1 pkt 1 2 i art. 76a § 1.§ 4. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent (...)

 • Porada prawna na temat 231a

  Nie szukaj dłużej informacji na temat 231a, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Karta Nauczyciela

  - sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny;     2) organy sprawujące nadzór pedagogiczny oraz komisje, o których mowa w art. 9g ust. 3, 6a i 7a - sprawuje (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Art. 24a. W przypadku, o którym mowa w art. 9a ust. 8, postępowanie kontrolne przeprowadza i wydaje wynik kontroli, decyzję (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  . Art. 288a. (skreślony) Art. 289.  § 1. Kontrolowanego, osobę go reprezentującą lub osobę wskazaną w trybie art. 281a albo w trybie art. 284 § 1 zdanie drugie zawiadamia (...)

 • Opłaty na A2

  . W zawiązku z tym Prezes UOKiK umorzył postępowanie w tej sprawie. Źródło: www.uokik.gov.pl opłaty za przejazd autostradą, A2, Spółka Autostrada Wielkopolska

 • A2 zgodnie z harmonogramem

  inwestycyjne, droga, autostrada A2, harmonogram budowy

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 1 - 14)

  uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m. (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23a-30e)

  pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.6a. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio przy określaniu części dochodu u podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, prowadzącego (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22.1-23)

  im przychody, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b.5a. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione (...)

 • Prawo bankowe

  której mowa w Art. 6a ust. 1, nie można wyłączyć ani ograniczyć.Art. 6c. 1. Powierzenie przez bank wykonywania stale lub okresowo czynności, o których mowa w Art. 6a ust. 1, może nastąpić (...)

 • Kodeks karny

  § 1 pkt 1-3, 5-6a, 7a lub 7b, a ponadto orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 lub nawiązkę oraz zakaz prowadzenia pojazdów, wymieniony w art. 39 pkt 3, do lat 2. (...)

 • Kierujący pojazdami

  prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A; 2) AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D - w okresie obowiązywania zakazu (...)

 • Dłuższy termin na złożenie PIT-28, PIT-16A i 19A

  -19A). Wszystkie powyższe deklaracje można wysłać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji. Można

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 - 16m)

  albo   2) wartość przychodu, określonego w art. 12 ust. 5a i 6a, powiększona o wydatki na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń  - pomniejszona (...)

 • ROK NA DROGACH - podstawowe informacje na temat realizowanych inwestycji

  ponad 50 km autostrad w systemie tradycyjnym (m.in. budowa autostradowej obwodnicy Wrocławia A8) oraz 170 km w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (A2 Nowy Tomyśl - Świecko i A1 Nowe (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)

  we wspólnocie domowej, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Art. 4. (skreślony)Art. 4a. Przepisy art. 3 ust. 1 ,1 a, 2a (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  . 63 § 1-5, art. 65 § 1, art. 67 § 1, art. 69a § 1, art. 70 § 1, 2 i 4, art. 73a § 1, art. 76 § 1, art. 77 § 1, art. 78 § 1, art. 86 § 1 i 2, art. (...)

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych

  ;Przepisu ust. 1 nie stosuje się do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.  Art. 27a. O zezwolenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 1a, mogą ubiegać się spółki, (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi podatkowemu, z zastrzeżeniem art. 165a. § 3a. O wszczęciu postępowania na wniosek jednej ze stron organ podatkowy zawiadamia wszystkie (...)

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe.1a. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę (...)

 • Nowelizacja ustawy o IPN podpisana

  .”; 3)     art. 45a otrzymuje brzmienie: „Art. 45a. Prokurator oddziałowej komisji wszczyna śledztwa w sprawach o przestępstwa określone w art. 54–55a.”; 4

 • Wyjaśnienia MF w sprawie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej

  , że wartością graniczną stanowiącą przesłankę powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a updof oraz art. 9a updop jest wartość tylko określonej

 • Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

  prawna: art. 15 ust. 4, art. 15 ust. 4b, art. 15 ust. 4c ustawy o CIT albo art. 22 ust. 5, art. 22 ust. 5a i art. 22 ust. 5b ustawy o PIT.  Należy mieć na uwadze, że nie wszystkie koszty (wydatki

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane