Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. § 2. Przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  . Zawiadomienie o przekazaniu powinno zawierać uzasadnienie. § 2. Podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem przepisanego terminu uważa się za wniesione z zachowaniem terminu. Art. (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  wcześniej niż na rok przed końcem terminu, po upływie którego zaginiony może być uznany za zmarłego. Gdy jednak uznanie za zmarłego może nastąpić po upływie roku lub krótszego niż (...)

 • Porada prawna na temat zmiana terminu rozprawy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat zmiana terminu rozprawy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  podanie. § 2. Podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem terminu określonego przepisami prawa uważa się za wniesione z zachowaniem terminu. Art. 171. § 1. Jeżeli (...)

 • Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  emisyjnego. Aby więc objąć ochroną wywiązywanie się z obowiązków funduszu wskazanych w prospekcie emisyjnym konieczna była zmiana tego przepisu. Zmiana ust. 3 ma na celu ujednolicenie (...)

 • II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie

  terminie, miejscu i przedmiocie rozprawy ogłosić w drodze obwieszczeń albo w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Art. 92. Termin rozprawy powinien być tak wyznaczony, aby doręczenie (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  wierzytelności po upływie terminu do jego wniesienia.Art. 261. Sędzia-komisarz może z urzędu dokonać zmian na liście wierzytelności w razie stwierdzenia, że na liście umieszczono wierzytelności, (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  wydalić go na pewien czas z sali rozprawy. § 2. Zezwalając oskarżonemu na powrót, przewodniczący niezwłocznie informuje go o przebiegu rozprawy w czasie jego nieobecności oraz umożliwia (...)

 • Postępowanie uproszczone przed sądem karnym

  stawił się również obrońca - wydać wyrok zaoczny. Dalsze prowadzenie rozprawy Rozprawy głównej nie można przeprowadzić w czasie nieobecności oskarżonego, jeżeli usprawiedliwiwszy (...)

 • Wszystko o protokołach w postępowaniu karnym

  , proces karny, protokół, przebieg rozprawy, przebieg czynności, sprostowanie, zawartość, protokołowanie, protokolant, utrwalanie przebiegu

 • Kodeks spółek handlowych

  spółki w ostatnim dniu tego terminu. Art. 101. Spadkobierca partnera nie wstępuje do spółki w miejsce zmarłego partnera, chyba że umowa spółki stanowi inaczej, z uwzględnieniem art. 87.   Rozwiązanie

 • Uzupełnienie uzasadnienia pozwu

  zmiana podstawy faktycznej powództwa. Z treści pytania wynika jednak, że nie chodzi o istotną zmianę a jedynie o uzupełnienie podstawy faktycznej. Uzupełnienie podstawy faktycznej nie jest uznawane (...)

 • Prawa i obowiązki podatnika

  terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się dzień następujący po dniu lub dniach wolnych od pracy. Przechowuj dokumentację Zobowiązany (...)

 • Będzie wielka reforma procesu cywilnego!

  przedsiębiorców Usprawnieniu postępowań w sprawach gospodarczych, w których stronami są przedsiębiorcy, będą służyć szybsze procedury i ustalenie zalecanego terminu rozpoznania sprawy (...)

 • Wniesienie kasacji

  . Spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Zgłoszenie wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzymuje postępowania w sprawie (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  Kodeksu postępowania karnego. Przygotowanie do rozprawy Rozdział XII Art. 70. § 1. Rozprawa odbywa się ustnie i jawnie.§ 2. Sąd wyłącza jawność całości lub części rozprawy, (...)

 • Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

  na podstawie tego przepisu są ujęte odrębnie w ust. 7.Zmiany art. 98 ust. 6-8 mają na celu harmonizację tych przepisów z brzmieniem przepisu ust. 1 i 2.Zmiana art. 99 związana jest z ze zmiana (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  niższego rzędu, może przekazać sprawę innemu sądowi jedynie wtedy, gdy powstaje konieczność odroczenia rozprawy. § 3. Na postanowienie w kwestii właściwości przysługuje zażalenie. Art. 36. (...)

 • Co nowego w sądownictwie?

  orzeka stosownie do wyników postępowania, nie zaś wyników rozprawy. Zmiana art. 111 ma na celu uzupełnienie regulacji przejściowej dotyczącej zwolnienia stanowiska Pierwszego Prezesa (...)

 • Jak bronić się przed egzekucją z nieznanego nakazu zapłaty?

  egzekucyjnej komornik musi pouczyć dłużnika o możliwości, terminie oraz sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności lub też możliwości przywrócenia (...)

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne

  terminu wierzyciel wybierze świadczenie, które ma być spełnione. Art. 799. § 1. Wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu

 • Prawo o postępowaniu układowym

  założycielski tego przedsiębiorstwa oraz organ reprezentujący Skarb Państwa. Będą dopuszczeni do rozprawy także inni wierzyciele, którzy stawią się bez wezwania. §2. Postanowienie o uchyleniu (...)

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  , podwyższenie kapitału zakładowego uważa się za niedoszłe do skutku.§ 3. W terminie dwóch tygodni po upływie terminu zamknięcia subskrypcji zarząd powinien ogłosić o niedojściu podwyższenia (...)

 • Pisma procesowe, pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym

  sprawę sądowi właściwemu. Gdy jednak zmiana taka następuje w sądzie rejonowym, należy przekazać całe zmienione powództwo sądowi okręgowemu, który dla zmienionego powództwa (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  początkowi terminu; jeżeli w danym miesiącu nie ma takiego dnia, koniec terminu przypada na ostatni dzień tego miesiąca. § 3. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany przez (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • alimenty

  alimenty na zone Alimenty na żone płaci się tylko 5 lat jeżeli z twojej winy zostało przez sąd uznane rozpad małżeństwa lub jeżeli żona jet (...)

 • Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

  Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

 • Podrobiona legitymacja

  Co grozi, i co najlepiej robić gdy konduktror PKP złapie Cię z podrobioną legitymacją studencką? W dodatku zabiera legitkę i po dwóch miesiącach (...)

 • Wycofanie się z rozwodu

  Zlożyłam pozew o rozwod. Jednak postanowiliśmy z mężem jeszcze spróbować raz. Czy muszę składać jakieś wnioski aby wycofać pozew? Nie wpłacalam (...)

 • Zmiana postępowania karnego 2012

  Pragne poinformować iż Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło na swojej stronie internetowej projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego stanowiący (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane